Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Impostos

Un investigador pot fer activitats i tenir béns que resultin en fets impositius. Les activitats principals que generen fets impositius són el treball, la tinença d’accions i participacions, patents i marques i immobles.

El primer que cal determinar és la legislació aplicable a un investigador en funció de la seva residència fiscal. Aquesta marcarà on es tributarà per la renda mundial, és a dir, per totes les rendes de la persona. Les regles per determinar la residència fiscal a l’Estat espanyol són les que estableix l’article 9 de la Llei de l’IRPF. En general el criteri per a aplicar és el de la permanència de més de 183 dies, tot i que existeix el criteri de tenir a l’Estat la base més important d’activitats i la parella i fills, si no hi ha separació legal, així com altres condicions especials.

En el cas de que la persona obtingui rendes d’altres països en els quals no tingui la residència fiscal, s’hauria de veure quines són aquestes fonts i on tenen la tributació. La legislació interna i dels acords internacionals vigents s’han unificat a través del Conveni Model de l’OCDE per a evitar la doble tributació. Per tant, cal consultar sempre els acords per a evitar la doble tributació i, a través d’aquests, es podrà determinar si la font de renda ha de tributar (o pot tributar) a cada un dels Estats.

Llistat d’acords signats entre l’Estat espanyol i altres estats

 

Impost sobre la Renda

L’impost sobre la renda grava el conjunt de rendes que obté una persona física. Aquest impost es regula en dues lleis segons si la persona és resident o no ho és:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) – residents
Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)

 

Règims especials de tributació

Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya, com a conseqüència de desplaçament a territori espanyol, podran optar per tributar per l’IRNR mantenint la condició de contribuents per l’IRPF, durant el període impositiu en què s’efectuï el canvi de residència i els cinc períodes impositius següents.

Els requisits són:

  • No haver estat residents a Espanya durant els 10 anys anteriors al seu nou desplaçament a Espanya.
  • Que el desplaçament sigui a conseqüència d’un contracte de treball.
  • Que els treballs es realitzin efectivament a Espanya per a una empresa o entitat resident o per a un establiment permanent situat a Espanya d’una entitat no resident.
  • Que els rendiments no estiguin exempts de tributar per IRNR.

 

També en el cas que la persona física pugui acreditar ser resident en un altre estat de la UE i que, com a mínim, el 75% de la seva renda en el període impositiu sigui la suma dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques obtingudes a Espanya i que hagin tributat per l’IRNR, podrà sol·licitar que se’ls apliqui un règim especial perquè la tributació es calculi seguint les normes de l’IRPF.

Hi ha  exempcions que cal tenir en compte: estan exemptes les beques que acompleixin ser públiques i concedides per entitats sense finalitats lucratives i siguin per a cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l’estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu. Així mateix, també estaran exemptes les beques que estiguin concedides a l’empara de l’EPIF.

A més d’aquesta exempció hi ha rendes exemptes de tributació com les que es detallen en l’article 7 de la llei de l’IRPF.

 

Més informació

Guies de tributació per a no residents:

Anglès
Espanyol

 

Impost sobre el Valor Afegit

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost que recau sobre el consumidor final i que, entre d’altres, té com a fets imposables més importants l’entrega de béns i serveis. Existeixen tres tipus de gravamen que són el general (21%), el reduït (10%) i el supereduït (4%), segons els tipus de béns i serveis als quals s’apliqui.

Els ciutadans extracomunitaris que adquireixin béns per més de 90,16 € i que els exportin cap als seus països d’origen es poden beneficiar de la devolució d’aquest impost a través del que es coneix com a Servei Tax Free.

Els professionals que treballin per compte propi tenen l’obligació de presentar les declaracions per aquest impost després de formalitzar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.