Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Personal comunitari

El personal comunitari te reconeguts drets d'entrada, lliure circulació i residència a Espanya, establerts al Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer pels Estats membres de la UE i d’altres Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

El Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer, regula les formalitats administratives per a l'exercici dels drets d'entrada i permanència a Cataluña dels nacionals dels estats membres de la UE i de la resta d'estats part a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de la Confederació Suïssa.

 

ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA I ESTATS PART EN L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

Alemanya

Àustria

Bèlgica

Bulgària

Xipre

Dinamarca

Eslovàquia

Eslovènia

Espanya

Estònia

Finlàndia

França

Grècia

Hongria

Irlanda

Islàndia*

Itàlia

Letònia

Liechtenstein*

Lituània

Luxemburgo

Malta

Noruega*

Països Baixos

Polònia

Portugal

Regne Unit

R. Txeca

Romania

Suècia

Suïssa**

 

 

*Estats part en l’Acord Sobre l’Espai Econòmic Europeu.
**Acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre lliure circulació de persones.

Consulteu la normativa d'estrangeria i altres formalitats a l'apartat de recursos.

 

 

Estada

Poden fer estades inferiors a 3 mesos a Catalunya els ciutadans d’un Estat membre de la UE o d’altre Estat part de l’Acord sobre l’EEE, qualsevol sigui la seva finalitat, amb la possessió de passaport o document d’identitat en vigor.

És aplicable també als familiars dels ciutadans d’un Estat membre de la UE o d’altra part en l’Acord sobre l’EEE, que no siguin nacionals d’un d’aquests Estats, i acompanyin el ciutadà o s’hi reuneixin i estiguin en possessió d’un passaport vàlid i en vigor, i que hagin complert els requisits d’entrada establerts a l’article 4 del RD 240/2007.

Per a estades superiors a 3 mesos, hauran de sol·licitar el certificat de NIE per a comunitaris a la comissaria de policia de la província.

 

Residència

Els ciutadans d’un estat membre de la UE o d’un altre estat part en l’Acord sobre l’EEE que vulguin residir a Catalunya per un període superior a 3 mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d’Estrangers. Per inscriure-s'hi, cal complir els requisits establerts a l'Ordre PRE 1490, de 9 juliol i abonar la taxa corresponent. Aquest certificat té una validesa màxima de 5 anys.

En el període dels 3 mesos des de la seva data d’entrada a Espanya, caldrà realitzar els tràmits per a la seva obtenció adreçant-se personalment a les oficines d’estrangeria de la província on es fixi la residència o, si no n'hi ha, a la comissaria de policia nacional on tinguin fixat el seu domicili.

Aquests ciutadans estan sotmesos a les mateixes obligacions que els ciutadans espanyols per a realitzar activitats laborals, pagament d'impostos i de Seguretat Social, etc. i s'han d'empadronar a l'Ajuntament de la localitat on hagin fixat el seu domicili.

 

Familiars no comunitaris

Els familiars de ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests estats, que vulguin fer una estada inferior a 3 mesos hauran de disposar del passaport o el document d'identitat vigent en què consti la nacionalitat del titular.

Els que vulguin residir a Catalunya per un període superior a 3 mesos hauran de sol·licitar una targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea. La sol·licitud de la targeta s’haurà de presentar en el termini de 3 mesos des de la data d’entrada al nostre país, davant l’oficina d’estrangeria de la província on la persona interessada pretengui romandre o fixar la residència o, davant la comissaria de policia nacional corresponent. En tot cas, es lliurarà de forma immediata un resguard acreditatiu de la  presentació de la sol·licitud de la targeta, que serà suficient per acreditar la seva estada legal fins al lliurament d’aquesta. En aquests casos, els familiars estan autoritzats a treballar.

Tràmits que cal realitzar: