Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Personal no comunitari

Per a estudiar, estudiar i treballar, treballar com a investigador o treballar per compte propi i/o d’altri a Catalunya cal tramitar la corresponent autoritzacions d’entrada al país. Aquests tràmits, en la seva majoria, s’inicien al país de residència de l’interessat. Comprobeu els requisits d'entrada.

La Generalitat de Catalunya té atorgada la competència executiva en matèria d'autoritzacions inicials de treball per a les persones estrangeres extracomunitàries, la relació laboral de les quals s'acompleixi a l'àmbit territorial de Catalunya al Departament d'Empresa i Ocupació. La resta d'autoritzacions relacionades amb persones estrangeres residents a Catalunya és competència de l'Estat i es tramitaran a través de l'oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Catalunya o bien por la Unidad de Grandes Empresas.


Normativa d'estrangeria i formalitats a l'apartat de recursos.
Més informació per a extrangers.

Consulteu la següent pàgina per a modificacions.

 

Visat d'estudis

Autorització d’estada per estudis, recerca o formació, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat

Els estudiants o investigadors predoctorals no comunitaris admesos i/o convidats per una universitat o centre de recerca a Catalunya per a estades superiors a 3 mesos, hauran de sol·licitar un visat d’estudis al seu país d’origen

La sol·licitud haurà de ser presentada per l'interessat en el Consulat espanyol al país d'origen o on es manté un estatus de residència legal.  Ha de proporcionar la documentació requerida, entre altres, una confirmació que ha estat acceptat en un programa d'estudi o la presentació de la carta d'invitació de la universitat d'acollida, l'assegurança mèdica, allotjament i acreditació de la provisió de tenir recursos financers adequats.

Per a períodes de més de 6 mesos, haureu de proporcionar els requisits addicionals com ara antecedents penals i un certificat mèdic. 

Una vegada a Espanya, us haureu d'adreçar a les comisaries de policia local, dins dels primers 30 dies després de la seva entrada al procés del Número d'identificació personal per extrangers (NIE) i la Targeta d'identitat d'estudiant extranger (TIE), en el cas d'estades superiors a 6 mesos.

La vigència de la targeta d'estudiant serà d'un any o es limitarà a la durada dels estudis o investigació. Es podrà renovar sempre que se segueixi reunint els requisits o condicions d'estudiant, previ pagament de la corresponent taxa.

Aquesta autorització permet treballar a temps parcial o en treballs de curta durada, sempre que l'activitat que es realitzarà no sigui imprescindible per a la subsistència a Espanya.

Actualment no es permet la renovació de l'estada per estudis a aquells titulars de l'estada que tinguin contracte predoctoral. Aquests hauran de modificar el permís a un de residència i treball. 

Més informació del tràmit

 

  • Familiars de titular d’una autorització d’estada per estudis

Els familiars d’aquests estudiants/investigadors podran sol·licitar un permís d'estada al nostre país. El tràmit el podran fer simultàniament amb l’estudiant/investigador o bé en qualsevol moment posterior dins el període de vigència de l’autorització de la persona titular. Es presentarà la sol·licitud a l’oficina consular d’Espanya al país d’origen on resideixin. Si l’estada dels familiars és superior a 6 mesos hauran de sol·licitar la targeta d’identitat d'estranger (TIE).

Els familiars no podran obtenir, en cap cas, una autorització per a realitzar activitats lucratives. Podran sol·licitar una pròrroga d’estada sempre que la persona titular de l’autorització inicial la demani.

 

  • Mobilitat en l’estada per estudis

Els estudiants o investigadors predoctorals extracomunitaris, admesos i/o convidats per una universitat o centre de recerca que es troben a un país de la UE, hauran de sol·licitar una autorització d’estada per estudis abans d’arribar a l’oficina consular d’Espanya del país on es trobin residint o bé un mes després de l’arribada al país davant l’oficina d’estrangeria de la província on es resideixi.

L'interessat haurà d’aportar la carta d’estada a la universitat prèvia o el permís d’estada al país europeu previ, juntament amb l’admissió o matrícula a la universitat o centre de recerca català.

En el cas que l’estada sigui per un període superior a 6 mesos, l'interessat, durant els 30 primers dies de la seva entrada, haurà de sol·licitar la TIE davant la comissaria de policia de la seva localitat.

Més informació del tràmit
 

Autorització de treball per a persones titulars d’estada per estudis, recerca, formació, pràctiques no laborals, o servei de voluntariat

Les persones extracomunitàries en estada per estudis estan autoritzades a treballar a temps parcial, a temps complet sempre que la seva duració sigui inferior a 3 mesos i no coincideixi amb el període lectiu.

Més informació del tràmit

 

Visats de residència i treball

a) Autorització de residència i treball com a investigador - Visat científic

Per a professors/investigadors extracomunitaris contractats (predoctorals; postdoctorals; docents contractats; tècnics de suport de recerca; Erasmus Mundus de doctorat) per una universitat o centre de recerca. 

Aquest tipus d’autorització està regulada pel RD 557/2011 del reglament d’estrangeria com per la Llei 14/2013 de suport als emprenedors, establint així dos règims alternatius d'entrada.

a.1) Règim d’estrangeria

Abans de l’arribada al país de l’investigador, la universitat o centre de recerca contractant ha de presentar la documentació corresponent juntament amb el conveni d’acollida i el contracte signat davant el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Resolta l’autorització per part del Departament d’Empresa i Ocupació, en el termini d’un mes des de la resolució, l'interessat ha de sol·licitar el visat corresponent a l’oficina consular espanyola del país on resideixi.

La durada de l’autorització inicial de residència temporal i treball per a investigació es limitarà a l’exercici de l’activitat investigadora per la qual es va concedir, serà sempre superior a 3 mesos i, com a màxim de 5 anys. La seva vigència coincidirà amb la durada del projecte de recerca en relació amb el qual es concedeix. Aquest tipus de visat permet la reagrupació familiar simultànea. 

Si el contracte es superior a 6 mesos, en el termini d’un mes des de la resolució/entrada a Espanya, s’hauran de presentar a la comissaria de policia corresponent per tal de tramitar la targeta TIE.

Aquest permís permet la mobilitat per a titulars d’autorització de residència i treball com a investigador a un altre Estat membre de la UE. Els investigadors extracomunitaris que hagin estat admesos en un Estat de la Unió Europea i desitgin romandre al nostre país per continuar el projecte d’investigació iniciat en aquell Estat membre durant menys de 3 mesos, no cal fer cap tràmit. Per a estades superiors a 3 mesos, la universitat o centre de recerca haurà de presentar la documentació corresponent davant el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya abans de l’arribada de l’investigador.

Més informació del tràmit
 

     a.2) Règim de la llei de suport als emprenedors

Les entitats, públiques o privades, que vulguin contractar personal investigador hauran de presentar la sol·licitud de autorització de residència davant la Unidad de Grandes Empresas, acreditant el supòsit de la investigació i adjuntant la documentació sobre el projecte de recerca. Aquesta sol·licitud es pot presentar davant de qualsevol registre o per correu administratiu.

Aquest permís pot ser demanat també si l’investigador es troba en territori espanyol de forma legal.

La sol·licitud s’ha de resoldre com a màxim, en 20 dies després de l’entrada a la Unidad de Grandes Empresas. Un cop resolt favorablement l’investigador haurà de sol·licitar un visat d’entrada o bé l’expedició de la TIE si es troba en territori de l’estat espanyol.

 

  • Renovació visat científic

L'interessat, la universitat o el centre de recerca podran fer la renovació a l’oficina d’estrangeria de la província en el cas del règim d’estrangeria o davant de la Unidad de Grandes Empresas en el cas del règim de la llei d’emprenedoria. Un mes després de la resolució de la renovació, l'interessat haurà de renovar la seva targeta TIE a la comissaria de policia on tingui fixat el seu domicili.

 

  • Familiars visat científic

Es podrà sol·licitar una autorització de residència temporal a favor dels membres de la família de l’investigador simultàniament amb l’investigador o durant la vigència del visat de la persona titular. 

L'interessat, la universitat o centre d'acollida podran realitzar el tràmit davant el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en el cas del règim d’estrangeria o davant de la Unidad de Grandes Empresas en el cas del règim de la llei d’emprenedoria. Si l’estada és superior a 6 mesos, els interessats, un mes després de la resolució, caldrà que facin la corresponen tramitació per a la sol·licitud de la TIE.

La renovació del permís per part dels familiars, l'hauran de fer-la durant els 60 dies abans de la caducitat de la targeta a l’oficina d’estrangeria de la província on resideixen en el cas del règim d’estrangeria o davant de la Unidad de Grandes Empresas en el cas del règim de la llei d’emprenedoria .

Més informació del tràmit

 

b) Autorització de residència i excepció a l’autorització de treball

Els professors, investigadors, tècnics de suport a la recerca convidats o contractats poden sol·licitar davant l’oficina consular espanyola del seu país de residència una autorització de residència i excepció a l’autorització de treball presentant carta d’invitació o contracte amb la universitat o centre de recerca.

Si la durada és superior als 6 mesos, en el termini d’un mes des de l’entrada al nostre país hauran de sol·licitar la TIE davant la comissaria de policia corresponent. En el cas de ser resident a Catalunya haurà de fer el tràmit corresponent a l’oficina d’estrangeria de la província on es tingui el centre de treball o iniciï l’activitat.
 

  • Renovació de l’autorització de residència i excepció a l’autorització de treball

Els professors, investigadors, tècnics de suport a la recerca contractats extracomunitaris que encara no hagin finalitzat la seva estada podran renovar la seva targeta 60 dies abans de la caducitat d’aquesta davant l’oficina d’estrangeria.

La vigència del reconeixement de l’excepció s’adapta a la durada de l’activitat o programa amb el límit màxim d’un any en el reconeixement inicial, de 2 anys en la primera pròrroga i de 2 anys més en la pròrroga següent si subsisteixen les circumstàncies que van motivar l’exceptuació.

És recomanable que la renovació la tramiti la mateixa universitat o centre de recerca.
 

  • Familiars d’exceptuats (inicial)

Els familiars poden sol·licitar la residència no lucrativa o el reagrupament familiar:

1. Residència no lucrativa: el familiar de l’exceptuat iniciarà el tràmit a l’oficina consular espanyola del país d’estada prèvia. El tràmit es podrà realitzar durant la vigència de l’autorització de l’exceptuat. Aquesta via no permet que el familiar treballi fins passat un any.

2. Reagrupació familiar: l’exceptuat inicia el tràmit davant l’oficina d’estrangeria de la província després de la primera renovació de la seva targeta TIE. Aquesta via autoritza automàticament que el familiar treballi.
 

  • Renovació familiars d’exceptuats

L’investigador titular de l’autorització d’exceptuat, podrà fer la renovació dels seus familiars davant l’oficina d’estrangeria de la província en els 60 dies abans de la data de caducitat.

És recomanable que la renovació la tramiti la mateixa universitat o centre de recerca.

Més informació del tràmit

 

c) Autorització inicial de residència i treball per compte d’altri

Les persones extracomunitàries estan autoritzades a treballar per compte d’altri sempre que hagin obtingut el corresponent visat i estiguin donats d’alta a la seguretat social dins els 3 mesos posteriors a la seva entrada legal a Espanya. L’autorització inicial es limitarà a un any i a un àmbit geogràfic provincial i a una ocupació (excepte en aquell casos en què no s’apliquin els requisits de la situació nacional de treball, on la limitació serà només en el tipus de relació laboral).

Més informació del tràmit

 

 d) Autorització de treball per compte propi 

El personal extracomunitari resident que vulgui iniciar activitats lucratives, laborals o professionals per compte propi, sempre que això no limiti la prossecució dels estudis o l’activitat assimilada podrà sol·licitar aquest tipus d’autorització (s’amplia als col·lectius en situació d’estada per pràctiques no laborals o per serveis de voluntariat).

L’autorització inicial tindrà una durada per un any i es limitarà a un àmbit geogràfic i a un sector d’activitat.

Més informació del tràmit

 

Visat de residència

Autorització de residència temporal no lucrativa

La persona extracomunitària, que desitgi residir temporalment a Catalunya sense realitzar activitats laborals, haurà de sol·licitar el corresponent visat de residència no lucrativa, personalment a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola de la seva demarcació de residència.

Les sol·licituds d’autorització de residència temporal per reagrupament familiar (la resolució de la qual és competència de l’Administració General de l’Estat) hauran d’anar acompanyades d’un document que acrediti que es disposa d’un habitatge, com ara un contracte de lloguer, una reserva hotelera, la posada a disposició d’un allotjament de l’empresa, etc.

Més informació del tràmit